Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Štrajk advokata neosnovan
19.06.2014.

Navodi Advokatske komore Beograda da su prosečne mesečne obaveze advokata uvećane za više od 100% nisu tačni i predstavljaju selektivno prikazivanje podataka.

Prosečna poreska osnovica kod advokata u Srbiji je povećana za 46%, i iznosi 65.488 dinara. Poreksa osnovica predstavlja procenjenu bruto zaradu advokata, sa uračunatim svim porezima i doprinosima. Za advokate u Beogradu osnovica je razumljivo veća i iznosi 75.782, ali to i dalje predstavlja prosečno povećanje od 46%.

Izmenama Uredbe u decembru 2013. godine došlo je do promene visine osnovice za određene kategorije obveznika, pa su advokati raspoređeni u grupu sa ostalim visokoškolovanim pružaocima usluga, dok je posebna grupa u kojoj su do tada bili brisana. Na ovaj način je izmenjeno dosadašnje rešenje prema kome je paušalno procenjeni prihod advokata iznosio 85% prosečne bruto mesečne zarade u konkretnom gradu ili opštini. Ministarstvo finansija je smatralo da nije primereno da se poreska osnovica advokata utvrđuje ispod prosečne zarade, imajući u vidu da se za pružanje ovih profesionalnih usluga zahteva visoka stručna sprema, obavljeni staž u struci i polaganje stručnog ispita. U skladu sa tim, advokati su svrstani u grupu zajedno sa ostalim visokoškolovanim pružaocima usluga, pa im poreska osnovica sada iznosi 120% prosečne bruto mesečne zarade.

Pored navedenog razvrstavanja po grupama, a u skladu sa Uredbom, visinu paušalno utvrđenog poreza u konkretnim slučajevima može smanjiti ili uvećati i primena dodatnih korektivnih kriterijuma (za poslovnu reputaciju, tržišne uslove...). Imajući u vidu da u 2014. prosečna poreska osnovica advokata u Beogradu iznosi 75.782, evidentno je da je primenom korektivnih faktora prosečna poreska osnovica značajno smanjena sa početnih 87.006 bruto zarade (120% prosečne bruto zarade u Beogradu).

Ono što je tačno je da je kod pojedinih obveznika došlo je do većeg godišnjeg povećanja obaveze nego što je očekivani efekat izmena same Uredbe, ali to je posledica primenjenih korektivnih kriterijuma koji su kod nekih obveznika, umesto prošlogodišnjeg umanjenja, imali za rezultat uvećanje obaveze. Međutim, nasuprot navodima Advokatske komore Beograda, takvi slučajevi predstavljaju izuzetak.

Još jednom ističemo da je veliko procentualno povećanje posledica poreskih olakšica koje su pojedinim obveznicima bile odobrene u prethodnim godinama, a za koje je Poreska uprava u tekućoj godini procenila da nisu stečeni uslovi.

Naglašavamo i da je reč samo o paušalno oporezovanim advokatima, tj. onim advokatima koji su se svojevoljno opredelili da ne vode poslovne knjige i ne plaćaju porez na stvarno ostvareni prihod.

Imajući razumevanja za pojedine slučajeve, Ministarstvo finansija i Poreska uprava pozvali su sve obveznike kod kojih je došlo do povećanja iznosa paušalnog poreza većeg od predviđenog izmenama Uredbe, a koji smatraju da postoji osnov za preispitivanje konkretnih korektivnih faktora, da se obrate nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave kako bi se proverili razlozi povećanja i razmotrila njihova rešenja.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo finansija poziva Advokatsku komoru Beograda, i advokate koji su se odazvali njenom pozivu, da obustave štrajk upozorenja s obzirom da je isti neosnovan i na štetu struke i klijenata.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd