Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Saopštenje Uprave za trezor Ministarstva finansija
18.12.2013.

Povodom objavljivanja fotografija službenog automobila Ministarstva finansija-Uprave za trezor, registarskih oznaka NS051ĆM, prilikom nenamenskog korišćenja dana 17. decembra 2013. godine u Bačkoj Palanci, obaveštavamo vas da je vozilom upravljao Zoran Mazinjanin, državni službenik Uprave za trezor, raspoređen u zvanju savetnika na radno mesto za javna plaćanja, Odeljenje za javna plaćanja, Filijala Novi Sad.

Na osnovu službenog naloga direktora filijale Novi Sad, imenovano lice je upućeno na službeni put do ekspoziture Bačka Palanka, a na zahtev korisnika javnih sredstava na teritoriji pomenute opštine, u cilju otklanjanja kvarova na informaciono-komunikacionom sistemu, povezivanja korisnika javnih sredstava na elektronske servise Uprave za trezor i distribucije depo kartona novih korisnika javnih sredstava ekspozituri Bačka Palanka.

Postoji osnovana sumnja da se nenamensko korišćenje službenog vozila dogodilo u povratku sa službenog puta. Dana 18. decembra 2013. godine, izvršena je provera opravdanosti izvršenja naloga. Ustanovljeno je da je u JKP „Komunalprojekt“ iz Bačke Palanke, na osnovu izjave šefa računovodstva, otklonjen kvar na jednom računaru i izvršena kompletna instalacija Integrisanog sistema platnog prometa (ISPP programa) na drugom računaru. Takođe, ekspozituri Bačka Palanka dostavljeni su depo kartoni novih korisnika javnih sredstava.

Protiv odgovornog lica koje je suprotno odredbama člana 24. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj: 79/05, 81/05, 83/05, 64/07 67/07, 116/08 i 104/09) -u daljem tekstu:Zakon i kršeći član 10. Kodeksa ponašanja državnih službenika („Službeni glasnik RS“, broj:29/08) nenamenski koristilo službeno vozilo u toku radnog vremena i time narušilo ugled Ministarstva finansija-Uprave za trezor, pokrenut je disciplinski postupak zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, u skladu sa članom 109. stav 1. tačka 12. Zakona i doneto je Rešenje o udaljenju državnog službenika sa rada u skladu sa članom 116. Zakona.

U cilju nesmetanog izvršavanja zakonom utvrđenih nadležnosti i efikasnog i racionalnog upravljanja materijalnom i nematerijalnom imovinom i sredstvima za rad, Uprava za trezor je zauzela proaktivan stav prema pitanjima potencijalne zloupotrebe državnih sredstava i imovine, te je u tom smislu i inicirala brendiranje službenih vozila logotipom državnog organa, kako bi se predupredilo eventualno nezakonito ponašanje državnih službenika.

Uprava za trezor uvažava mišljenja zainteresovanih stranaka povodom poslova iz nadležnosti državnog organa, kao i predstavke i prigovore na rad državnih službenika i raspolaganje materijalnom i nematerijalnom imovinom, te u tom smislu sprovodi sve zakonom utvrđene mere za prevenciju nezakonitog ponašanja državnih službenika, a sve u cilju očuvanja integriteta državnog organa i zaštite interesa Republike Srbije.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd