Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, мај 2017

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, мај 2017.

Сличне теме

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину

Захтев за обезбеђивање средстава текуће буџетске резерве

Захтев за промену апропријације