Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти

Прикажи чланке из секције:
Подзаконски акти
Претрага go

Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и лица млађих од 30 година („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 74/2013 и 118/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникa


Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 74/2013 и 118/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 74/2013 и 118/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог књиговодства („Службени гласник РС“, бр. 140/2004)


Правилник о критеријумима за остваривање права на ослобођење од плаћања пореза на капитални добитак („Службени гласник РС“, бр. 38 од 29. јуна 2001. год.)


Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице („Службени гласник РС“, бр. 115 од 26. децембра 2013. год.)


Правилник о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 137/2004, 82/2006, 61/2013, 74/2013 - др. правилник и 118/2013 - др. правилник) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Прaвилник o нaчину утврђивaњa и испрaвкe срaзмeрнoг пoрeскoг oдбиткa (“Службeни глaсник РС”, бр. 122/2012)


Правилник о садржини пријаве за упис у Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма и садржини обавештења о закљученим уговорима о извођењу тих програма („Службени гласник РС“, бр. 139 од 30. децембра 2004. год.)


Правилник о садржини пријаве за упис у Регистар послодаваца („Службени гласник РС“, бр. 102 од 14. новембра 2006. год.)


Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Службени гласник РС“, бр. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 - исправка, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014 – исправка и 49/2014 - др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода („Службени гласник РС“, бр. 128 од 26. децембра 2003. год.)


Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника ("Службени гласник РС", бр. 77 од 2. септембра 2013. год.)


Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара („Службени гласник РС“, бр. 118 од 30. децембра 2013. год.)


Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година („Службени гласник РС“, бр. 99/2004, 33/2005, 72/2006, 74/2013 - др. правилник и 118/2013 - др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 74/2013 - др. правилник и 118/2013 - др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 72/2006, 74/2013 - др. правилник и 118/2013 - др. правилник) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о обрасцу пријаве за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике ("Службени гласник РС", бр. 65/2005 и 116/2006) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години („Службени гласник РС“, бр. 100 од 3. септембра 2004. год.)


Правилник о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту (“Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 99/2012, 64/2013 и 67/2015) – пречишћен текст утврдила Пореска управапретходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд