Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти

Прикажи чланке из секције:
Подзаконски акти
Претрага go

Уредба о начину пребијања дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга (“Службени гласник РС”, бр. 59/13 од 5.7.2013. год.)


Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије („Служени гласник РС“, број 65/14)


Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма кojи сe финaнсирajу из извoрa финaнсирaњa 11 („Службени гласник РС“, бр. 25 од 13.3.2015. год.)


Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.76/13)


Правилник о начину обраде и испате плата, додатака и накнада плата запослених, односно накнада лица ангажованих по уговору код индиректних корисника буџетских средстава за област основног и средњег образовања ("Службени гласник РС", бр. 16/2007 од 9.2.2007. године.)


Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 92/2002, 100/2003, 10/2004)


Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације ("Службени гласник РС", бр. 63/2003)


Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност ("Службени гласник РС" бр.124 од 19.11.2004.г.)


Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 137/2004, 109/2009 и 96/2012)


Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 92/2002, 8/2006)


Правилник о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 42/2010, 24/2016.)


Уредбa о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Службени гласник РС» , бр. 53/2003, 61/2004 и71/2005)


Уредба о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12)


Уредба о општим условима за емисију и продају дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (“Службени гласник РС”, бр. 4/2013)


Уредба о поступку јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа („Службени гласник РС“, бр. 137/2004)


Правилник о плаћању појединих пореза преко пореске благајне ("Службени гласник РС", бр. 61/2003)


Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Републике Србије на рачун извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 120 од 21.12.2012. год.)


Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне ("Службени гласник РС", бр. 69/2006)


Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности – пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14)


Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија (“Службени гласник РС”, бр. 86/2010, 61/2013, 111/2013 и 17/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникапретходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд