Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти

Прикажи чланке из секције:
Подзаконски акти
Претрага go

Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)


Правилник о ближој садржини, начину и поступку достављања електронских евиденција које банка доставља Пореској управи ("Службени гласник РС", бр. 107 од 9. новембра 2012. год.)


Правилник о облику и садржини пријаве за евиденцију укупне имовине у земљи и иностранству (“Службени гласник РС”, бр. 53 од 20. маја 2003. год.)


Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС“, бр. 116/2004 и 99/2010) – пречишћен текст утврдила Пореска управа


Правилник о условима и начину исказивања девизних износа у динарску противвредност и обратно („Службени гласник РС“, бр. 41 од 7. јула 2001. год.)


Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа („Службени гласник РС“, бр. 96/2010 и 52/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о програму и садржини посебног стручног испита и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 97 од 21. децембра 2010. год.)


Правилник о начину царињења несастављених производа или производа у растављеном стању чији се делови увозе сукцесивно („Службени гласник РС“, бр. 65 од 26. јула 2005. год.)


Прaвилник o утврђивaњу штa сe смaтрa узимaњeм и упoтрeбoм дoбaрa, другим прoмeтoм дoбaрa и пружaњeм услугa, бeз нaкнaдe, o утврђивaњу уoбичajeних кoличинa пoслoвних узoрaкa, рeклaмним мaтeриjaлoм и другим пoклoнимa мaњe врeднoсти (“Службeни глaсник РС”, бр. 118/2012)


Правилник о обавезама царинских органа у поступку извоза, увоза и транзита наоружања и војне опреме („Службени гласник РС“, бр. 32 од 3. априла 2015. год.)


Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95 од 5. септембра 2014. год.)


Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 95/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 137/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о садржини пореске пријаве за утврђивање једнократног пореза на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности (“Службени гласник РС”, бр. 41/2001)


Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 127 од 21. новембра 2014. год.)


Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)


Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)


Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)


Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност („Службени гласник РС“, бр. 77 од 14. октобра 2011. год.)претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд