Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak („Službeni glasnik RS“, br. 38 od 29. juna 2001. god.)


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice („Službeni glasnik RS“, br. 115 od 26. decembra 2013. god.)


Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 137/2004, 82/2006, 61/2013, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka (“Službeni glasnik RS”, br. 122/2012)


Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa („Službeni glasnik RS“, br. 139 od 30. decembra 2004. god.)


Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca („Službeni glasnik RS“, br. 102 od 14. novembra 2006. god.)


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 - ispravka, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014 – ispravka i 49/2014 - dr. pravilnik) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2003 i 6/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara („Službeni glasnik RS“, br. 118 od 30. decembra 2013. god.)


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina („Službeni glasnik RS“, br. 99/2004, 33/2005, 72/2006, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina („Službeni glasnik RS“, br. 72/2006, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 72/2006, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike ("Službeni glasnik RS", br. 65/2005 i 116/2006) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini („Službeni glasnik RS“, br. 100 od 3. septembra 2004. god.)


Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 99/2012, 64/2013 i 67/2015) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 56/2013, 90/2017 i 3/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 3/2005 i 86/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o postupku aktiviranja bankarske garancije i o načinu korišćenja sredstava bankarske garancije („Službeni glasnik RS“, br. 114/2005 i 93/2009) – nezvanično prečišćena tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 104/2018)


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 104/2018)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd