Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti ("Službeni glasnik RS" br. 31/01 i 5/05) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava


Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene („Službeni glasnik RS“, br. 20/2014)


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina („Službeni glasnik RS“, br. 72/2006, 74/2013 i 118/2013) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 72/2006, 74/2013 i 118/2013) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina („Službeni glasnik RS“, br. 72/2006, 74/2013 i 118/2013) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Službeni glasnik RS“, br. 140/2004)


Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak („Službeni glasnik RS“, br. 38 od 29. juna 2001. god.)


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice („Službeni glasnik RS“, br. 115 od 26. decembra 2013. god.)


Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 137/2004, 82/2006, 61/2013, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka (“Službeni glasnik RS”, br. 122/2012)


Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa („Službeni glasnik RS“, br. 139 od 30. decembra 2004. god.)


Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca („Službeni glasnik RS“, br. 102 od 14. novembra 2006. god.)


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 - ispravka, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014 – ispravka i 49/2014 - dr. pravilnik) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2003 i 6/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara („Službeni glasnik RS“, br. 118 od 30. decembra 2013. god.)


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina („Službeni glasnik RS“, br. 99/2004, 33/2005, 72/2006, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina („Službeni glasnik RS“, br. 72/2006, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 72/2006, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike ("Službeni glasnik RS", br. 65/2005 i 116/2006) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini („Službeni glasnik RS“, br. 100 od 3. septembra 2004. god.)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd