Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти

Прикажи чланке из секције:
Подзаконски акти
Претрага go

Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години („Службени гласник РС“, бр. 100 од 3. септембра 2004. год.)


Правилник о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту (“Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 99/2012, 64/2013 и 67/2015) – пречишћен текст утврдила Пореска управа


Правилник о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора („Сл. гласник РС“, бр. 41 од 2. јуна 2009, 56 од 28. јуна 2013. и 90 од 6. октобра 2017. год.) – незванично пречишћен текст утврдила редакција „Службеног гласника“


Правилник о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића („Сл. гласник РС“, бр. 3/2005 и 86/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о поступку активирања банкарске гаранције и о начину коришћења средстава банкарске гаранције („Службени гласник РС“, бр. 114/2005 и 93/2009) – незванично пречишћена текст редакције Службеног гласника


Правилник о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС”, бр. 114/2005 и 118/2007) - незванично пречишћена текст редакције Службеног гласника


Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради и промету дувана и дуванских производа (“Службени гласник РС”, бр. 114 од 23.12.2005. год.)


Прaвилник o нaчину утврђивaњa пoрeскe oснoвицe зa oбрaчунaвaњe ПДВ у случajу прeвoзa путникa aутoбусимa кojи врши стрaни oбвeзник (“Службeни глaсник РС”, бр. 105/2004)


Правилник о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у фискалним документима („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)


Правилник о поступку фискализације, садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)


Правилник о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 140/2004 и 19/2005) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)


Правилник о ближој садржини, начину и поступку достављања електронских евиденција које банка доставља Пореској управи ("Службени гласник РС", бр. 107 од 9. новембра 2012. год.)


Правилник о облику и садржини пријаве за евиденцију укупне имовине у земљи и иностранству (“Службени гласник РС”, бр. 53 од 20. маја 2003. год.)


Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС“, бр. 116/2004 и 99/2010) – пречишћен текст утврдила Пореска управа


Правилник о условима и начину исказивања девизних износа у динарску противвредност и обратно („Службени гласник РС“, бр. 41 од 7. јула 2001. год.)


Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа („Службени гласник РС“, бр. 96/2010 и 52/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о програму и садржини посебног стручног испита и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 97 од 21. децембра 2010. год.)


Правилник о начину царињења несастављених производа или производа у растављеном стању чији се делови увозе сукцесивно („Службени гласник РС“, бр. 65 од 26. јула 2005. год.)


Прaвилник o утврђивaњу штa сe смaтрa узимaњeм и упoтрeбoм дoбaрa, другим прoмeтoм дoбaрa и пружaњeм услугa, бeз нaкнaдe, o утврђивaњу уoбичajeних кoличинa пoслoвних узoрaкa, рeклaмним мaтeриjaлoм и другим пoклoнимa мaњe врeднoсти (“Службeни глaсник РС”, бр. 118/2012)претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд