Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Прикажи чланке из секције:
Закони
Претрага go

Закон о затезној камати ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012)


Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 93/2012)


Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, са изменама и допунама (("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014)


Закон о обавезном осигурању у саобраћају – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013)


Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006), са изменама и допунама („Сл. гласник РС“, бр. 47/11 и 93/12) и изменама („Сл. гласник РС“, бр. 83/16 – примењује се од 1. јануара 2017. године)


Закон о слободним зонама, ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006)


Закон о инвестиционим фондовима, са изменама и допунама ("Сл. глaсник РС", бр. 46/2006, 51/2009, 31/2011 и 115/2014)


Закон о јавном дугу – пречишћен текст утврдила Управа за јавни дуг (“Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015)


Закон царинској тарифи, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 62/2005, 61/2007 и 5/2009)


Закон о финансијском лизингу – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије („Службени гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011)


Закон о порезу на премије неживотних осигурања, пречишћен текст утврдила Пореска управа ("Службени гласник РС", бр. 135/04 , 68/14 - др. закон)


Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 - др. закон, 140/14, 112/15)



претходна 1 2 3 4 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд