Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Прикажи чланке из секције:
Закони
Претрага go

Закон о порезу на добит правних лица, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)


Аутентично тумачење одредаба чл. 27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др закон, 43/03, 84/04 и 18/10) и члана 41. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02- исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др.закон и 61/07) - „Службени гласник РС“, бр. 91/15


Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр. 43/2011 и 123/2014)


Закон о факторингу ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013)


Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Службени гласник РС", бр. 14/2015)


Закон о Агенцији за осигурање депозита („Сл. гласник РС“, бр. 14/2015 и 51/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Закон о осигурању депозита („Сл. гласник РС“, бр. 14/2015 и 51/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пречишћен текст утврдила Управа за спречавање прања новца („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/2014)


Закон о републичким административним таксама − пречишћен текст утврдило Министарство финансија ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15 и 83/15) са изменама и допунама („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015)


Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“ („Сл. гласник РС, бр. 34/2015), са допунама („Сл. гласник РС, бр. 103/2015)


Царински закон („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија


Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр.116/2014)


Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурањa, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 44/14 - др. закон, 116/14 )


Закон о платама државних службеника и намештеника, пречишћен текст утврдило Министарство државне управе и локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62 од 19. јула 2006, 63 од 21. јула 2006 - испрaвка, 115 од 26. децембра 2006 - исправка, 101 од 6. новембра 2007, 99 од 27. децембра 2010, 108 од 6. децембра 2013, 99 од 11. септембра 2014. )


Закон о ревизији („Службени гласник РС”, број 62/13)


Закон о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13)


Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број119/12)


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015)


Закон о девизном пословању, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012 и 139/2014)претходна 1 2 3 4 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд