Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Мишљења и Објашњења

Мишљења и Објашњења
Претрага go

Објашњење које се односи на примену члана 31а Закона о акцизама


Објашњење о пореском третману промета услуге дозвољавања коришћења јавног пута за који се наплаћује путарина, садржини признанице (слипа), издавању и садржини рачуна


Објашњење о пореском третману прихода које оствари физичко лице које врши промет пољопривредних производа и о физичким лицима која имају право на ПДВ надокнаду у 2013. години


Објашњење о утврђивању основице за обрачунавање ПДВ за промет добара чија се производња и продаја подстичу новчаним средствима из буџета Републике Србије


Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2012. годину


Објашњење о примени члана 85. став 1. тачка 6) и став 7. Закона о порезу на доходак грађана који се односи на порески третман примања запослених и чланова управе привредног друштва по основу учешћа у добити


Објашњење о примени члана 59. и 60. Закона о порезу на добит правних лица, а у вези утврђивања износа камате која би по тржишним условима (по принципу 'ван дохвата руке') била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима


Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност


Објашњење у вези са опорезивањем ПДВ промета добара и услуга из области грађевинарства који обвезник ПДВ – извођач радова врши инвеститору од 1. јануара 2013. године, а за који је инвеститор порески дужник


Објашњење у вези обавезе употребљавања печата у документима који се користе у порескоправном односу


Објашњење у вези са обавезом обрачунавања и плаћања акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилациједо 380°С из члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама


Објашњење у вези са обавезом пописа залиха течног нафтног гаса, од стране правних лица, односно предузетника, са аспекта Закона о акцизама


Упутство о примени закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору


Поступак повраћаја средстава за регистрацију моторних возила у октобру 2012. године


Објашњење у вези са применом пореске стопе ПДВ за промет добара и услуга који обвезник ПДВ врши од 1. октобра 2012. године, као и у вези са обрачунавањем и исплатом ПДВ надокнаде за промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга који пољопривредник врши обвезнику ПДВ од 1. октобра 2012. године


Порез на додату вредност


Порески поступак и пореска администрација


Платни промет


Порези


Порез на добит предузећапретходна 1 2 3 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд