Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Јавни позиви

Јавни позиви
Претрага go

State Owned Financial Institutions Strengthening Project (SOFI) – General procurement notice


Позив за достављање изјава о заинтересованости за пружање услуга прегледа и анализе постојећег правног и регулаторног оквира корпоративног финансијског извештавања у Републици Србији и његово усклађивање са правним тековинама ЕУ и најбољом међународном праксом - до 16. јуна 2017.


Позив за достављање Изјаве о заинтересованости (консултантске услуге – избор фирми) - Консултант за обуке у примени и коришћењу МСФИ, МСФИ за МСП и МСР; организација догађаја и активности у циљу повећања разумевања и коришћења финансијског извештавања – до 15.1.2018. год.


Јавни конкурс за именовање члана Стручног одбора (Закон о проценитељима вредности непокретности), закључно са 8. мајем 2017. године


Зaхтeв зa изрaжaвaњe интeрeсoвaњa (кoнсултaнтскe услугe – индивидуaлнa сeлeкциja) - Прojeкaт инклузивнoг прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa - Стручњaк зa финaнсиjскo упрaвљaњe у ЦФJ, зaкључнo сa 31. 3. 2017. гoдинe


Зaхтeв зa изрaжaвaњe интeрeсoвaњa (кoнсултaнтскe услугe – индивидуaлнa сeлeкциja) - Прojeкaт инклузивнoг прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa - Стручњaк зa нaбaвку зa ЦФJ, зaкључнo сa 31. 3. 2017. гoдинe


Зaхтeв зa изрaжaвaњe интeрeсoвaњa (кoнсултaнтскe услугe – индивидуaлнa сeлeкциja) - Прojeкaт инклузивнoг прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa - Дирeктoр цeнтрaлнe фидуциjaрнe jeдиницe, зaкључнo сa 31. 3. 2017. гoдинe


Позив за достављање изјава о заинтересованости - Консултантске услуге Банци Поштанској штедионици а.д. Београд, закључно са 21.12.2016. год.


Јавни конкурс за именовање шест чланова Стручног одбора, закључно са 17.3.2017. године


Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње, 23.2.2017. године


Позив за достављање изјаве о заинтересованости (Консултантске услуге – Индивидуални консултант – Правни саветник) – Пројекат унапређења система осигурања депозита (зајам IBRD бр. 8340-YF), изјаве закључно са 8.11.2016. год.


Позив за достављање изјава о заинтересованости у циљу евентуалног достављања предлога Управном одбору Банке Поштанска штедионица а.д. имена потенцијалних кандидата за чланове Извршног одбора Банке, најкасније до 7.10.2016. у 13 часова


Позив за достављање изјава о заинтересованости (Консултант – физичко лице, позиција: Млађи правни саветник); Зајам ИБРД бр. 8340-YФ - најкасније до 27.9.2016. године


Позив за подношење понуде - избор правног саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 1/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности


Jавнa набавкa услуга - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности


Јавни конкурс за избор кандидата за директора Агенције за осигурање депозита


Јавни конкурс за именовање директора „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд, на период од четири године


Позив за достављање изјава о заинтересованости (Консултантске услуге – индивидуални консултант)


Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”, Београд


Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевацпретходна 1 2 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд