Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2019” („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 22. februara 2019. god.)


Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 15/2019)


Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (Sl. glasnik RS, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - dr. zakon i 104/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 44/2018 - dr. zakon, 48/2018, 62/2018, 104/2018 i 16/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013, 118/2013, 101/2017, 48/2018 i 104/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, br. 116/2004, 99/2010, 104/2018 i 8/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 97/2018)


Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor (“Službeni glasnik RS“, br. 99/2018)


Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole na osnovu procene rizika i posebnim elementima programa inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole iz delokruga budžetske inspekcije („Službeni glasnik RS“, br. 90/2018)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD („Službeni glasnik RS“, br. 5/2017 i 86/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje (''Službeni glasnik RS'', br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica i o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini („Službeni glasnik RS“, br. 78/2018)


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014, 78/2017, 66/2018 i 78/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju korektivnih aktivnosti u vezi sa revizorskim nalazima koji se odnose na IKT aspekte funkcionisanja sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije (IPA) („Sl. glasnik RS“, br. 86 od 22. septembra 2017. i broj 78 od 19. oktobra 2018. god.)


Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS“, br. 78/2015, 43/2017, 74/2018 i 15/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 i 70/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018 i 3/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine („Službeni glasnik RS“, br. 101/2017, 68/2018 i 3/2019) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 101/2017, 68/2018 i 3/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje (“Sl. glasnik RS”, br. 59 od 31. jula 2018. god.)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd