Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 84/2018)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD („Službeni glasnik RS“, br. 5/2017 i 86/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje (''Službeni glasnik RS'', br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica i o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini („Službeni glasnik RS“, br. 78/2018)


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014, 78/2017, 66/2018 i 78/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju korektivnih aktivnosti u vezi sa revizorskim nalazima koji se odnose na IKT aspekte funkcionisanja sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije (IPA) („Sl. glasnik RS“, br. 86 od 22. septembra 2017. i broj 78 od 19. oktobra 2018. god.)


Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije („Sl. glasnik RS“, br. 78/2015, 43/2017 i 74/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 i 70/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018 i 86/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period od 2007−2013. godine („Sl. glasnik RS“, br. 101 od 10. novembra 2017. god. i br. 68 od 7. septembra 2018. god.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine („Sl. glasnik RS“, broj 101 od 10. novembra 2017. i broj 68 od 7. septembra 2018.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje (“Sl. glasnik RS”, br. 59 od 31. jula 2018. god.)


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2018. godini, sa Prilogom 1 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)


Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika („Sl. glasnik RS“, br. 50 od 29. juna 2018. god.)


Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Sl. glasnik RS“, br. 50 od 29. juna 2018. god.), stupa na snagu 1. jula 2018. godine


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” („Sl. glasnik RS“, br. 50 od 29. juna 2018. god.)


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 96 od 27. oktobra 2017. god.)


Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije („Sl. glasnik RS, br. 93 od 16. oktobra 2017. god.)


Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013 i 102/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 18 od 9. marta 2018. god.)



prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd