Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni

Prikaži članke iz sekcije:
Zakoni
Pretraga go

Tarifa republičkih administrativnih taksi − prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija taksi („Sl. glasnik RS“, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/17) − primenjuje se od 1. jula 2017. godine, sa usklađenim iznosima od 01.07.2018. godine


Zakon o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac – vetropark) („Sl. glasnik RS“, br. 30 od 20. aprila 2018. god.)


Zakon o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 93/2012 - dr. zakon, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 - ispravka, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 - ispravka, 23/2003 - ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakonik, 62/2006 - dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o faktoringu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad („Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Sl. glasnik RS“, br. 29/2015, 113/2017 i 41/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o republičkim administrativniom taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17 i 3/18 - ispravka) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. god.)


Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016 i 113/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 108/16)


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”) („Sl. glasnik RS“, br. 51 od 25. maja 2017. god.)


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu) („Sl. glasnik RS“, br. 51 od 25. maja 2017. god.)


Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (Službeni list SRJ”, broj 36 od 3. jula 2002, „Službeni glasnik RS“, br 80 od 16. jula 2004 - USRS, 101 od 21. novembra 2005 - dr. zakon, 108 od 29. decembra 2016.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)prethodna 1 2 3 4 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd