Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju korektivnih aktivnosti u vezi sa revizorskim nalazima koji se odnose na IKT aspekte funkcionisanja sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije (IPA) („Sl. glasnik RS“, br. 86 od 22. septembra 2017. god.)


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 96 od 27. oktobra 2017. god.)


Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije („Sl. glasnik RS, br. 93 od 16. oktobra 2017. god.)


Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013 i 102/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica donetoj od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član („Sl. glasnik RS“, br. 13 od 14. februara 2018. god.)


Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 106 od 24. novembra 2017. god.)


Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 18 od 9. marta 2018. god.)


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora („Sl. glasnik RS“, br. 88/2015 i 16/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu (“Sl. glasnik RS“, br. 23 od 23. marta 2018. god.)


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2018” ("Službeni glasnik RS", br. 29 od 13. aprila 2018. god.)


Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 16 od 5. marta 2018. god.)


Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.)


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2018. godini („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.)


Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića i kafe („Sl. glasnik RS”, br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. glasnik RS“, br. 137/2004, 109/2009, 96/2012, 88/2017 i 119/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 18 od 9. marta 2018. god.)


Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 19 od 14. marta 2018. god.)


Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl.glasnik RS“, br. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017 i 23/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 38/2013, 93/2013, 111/2015, 101/2016 i 18/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” ("Službeni glasnik RS", br. 29 od 13. aprila 2018. god.)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd