Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“ („Službeni glasnik RS“, br. 79/2017)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju korektivnih aktivnosti u vezi sa revizorskim nalazima koji se odnose na IKT aspekte funkcionisanja sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije (IPA) („Sl. glasnik RS“, br. 86 od 22. septembra 2017. god.)


Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice („Sl. glasnik RS“, br. 87 od 27. septembra 2017. god.) – primenjuje se od 1. januara 2018. god.


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 96 od 27. oktobra 2017. god.)


Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije („Sl. glasnik RS, br. 93 od 16. oktobra 2017. god.)


Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013 i 102/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica donetoj od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član („Sl. glasnik RS“, br. 13 od 14. februara 2018. god.)


Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 106 od 24. novembra 2017. god.)


Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.)


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2018. godini („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.)


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017, 101/2017 i 108/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića i kafe („Sl. glasnik RS”, br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. glasnik RS“, br. 137/2004, 109/2009, 96/2012, 88/2017 i 119/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava (“Sl. glasnik RS”, br. 118 od 28. decembra 2017. god)


Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 115/17)


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017 i 119/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006 i 117/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017 i 117/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 i 110/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/2017) - prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezorprethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd