Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“ („Službeni glasnik RS“, br. 79/2017)


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (“Sl. glasnik RS”, br. 73 od 28. jula 2017. god.)


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 5/2017)


Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana ("Službeni glasnik RS" br. 8/2017)


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Službeni glasnik RS", br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 i 108/16) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 70/2014, 19/2015, 83/2015 i 13/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva („Službeni glasnik RS“, br. 13 od 24. februara 2017. god.)


Pravilnik o sadržaju i obimu programa stručne obuke, kao i načinu na koji organizator sprovođenja programa stručne obuke za licencirane procenitelje dokazuje da ispunjava uslove za sprovođenje stručne obuke („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)


Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 21/2017 i 41/2017) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika


Pravilnik o sadržaju programa i načinu polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)


Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)


Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)


Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)


Pravilnik o iznosu obavezne članarine koju akreditovano profesionalno udruženje procenitelja naplaćuje svojim članovima („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize (Sl. glasnik RS“, br. 61 od 23.6. 2017. god.), stupa na snagu 1. jula 2017. godine


Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 35 od 12. aprila 2017. god.)


Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS", br. 35 od 12. aprila 2017. god.)


Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata („Sl. glasnik RS“, br. 63 od 28. juna 2017. god.)


Pravilnik o kriterijumima za određivanje lakših i težih nepravilnosti u radu licenciranog procenitelja vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 69/2017)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd