Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 5/2017)


Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana ("Službeni glasnik RS" br. 8/2017)


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Službeni glasnik RS", br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 i 108/16) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 70/2014, 19/2015, 83/2015 i 13/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva („Službeni glasnik RS“, br. 13 od 24. februara 2017. god.)


Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 21/2017 i 41/2017) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika


Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)


Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 35 od 12. aprila 2017. god.)


Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS", br. 35 od 12. aprila 2017. god.)


Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 42 od 4. maja 2017. god.)


Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2017. godini („Službeni glasnik RS“, br. 105 od 26. decembra 2016. god.) – primenjuje se od 1. januara 2017. god.


Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 80 od 30. septembra 2016. god.) - primenjuje se od 1. januara 2017. godine


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period od 2007−2013. godine („Službeni glasnik RS", br. 140/2014 i 105/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o uslovima, načinu i obezbeđenju plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 17 od 29. februara 2016. god.)


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 97/2016 i 17/2017) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija


Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS“, br. 101/2016 i 7/2017)– nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 30/2015 i 101/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Instrukcija u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog duga, broj: 401-00-01716/2016-17, 18.07.2016. godineprethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd