I. ОПШТИ ДЕО
   
Члан 1.

    Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2018. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС", бр. 113/2017 од 17. децембра 2017. год.)
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13496