У Министарству финансија тренутно су у изради подзаконска акта из области акциза. Имајући у виду значај истих, како за пословање привредних субјеката, тако и за фискални интерес Републике Србије, министарство објављује Радне верзије следећих подзаконских аката:

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића
Образац АМ  - К
Образац ЗАМ - ЦА
Образац ЗАМ - K


Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини, начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
Образац ПП ОА

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
Образац ПП ОАЕЛ

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића.


Сугестије и примедбе могу се доставити у електронској форми на е-маил: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 10.08.2017. године, до краја радног времена.
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13317