I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2017. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.


Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99 од 12. децембра 2016. године)

Образложење

Образложење - Преглед расхода и издатака по секторима и програмима

Образложење - Програмске информације
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12835