ЗАКОН
о спречавању прања новца и финансирања тероризма
"Службени гласник РС", број 113 од 17. децембра 2017.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом прописују се радње и мере које се предузимају ради спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма.

Овим законом уређује се надлежност Управе за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) и надлежност других органа за спровођење одредаба овог закона.


Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 113 од 17. децембра 2017. год.)  
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11623