Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Организационе јединице > Унутрашње јединице изван сектора, Секретаријата и кабинета министра

Унутрашње јединице изван сектора, Секретаријата и кабинета министра
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу

Одељење за контролу државне помоћи обавља нормативно-правне и студијско-аналитичке послове контроле државне помоћи који се односе на: припрему предлога подзаконских аката и других прописа којима се уређује контрола државне помоћи; праћење регулативе ЕУ у области државне помоћи и предлагање измена и допуна домаћих прописа у циљу обезбеђења њихове усклађености са новом регулативом Европске уније; израду анализа и припрему пописа постојећих шема и индивидуалних државних помоћи и, на основу тога, израду Предлога програма усклађивања постојећих правних основа са Законом о контроли државне помоћи и подзаконским актима; припрему упутстава и инструкција за примену прописа у области контроле државне помоћи; израду годишњег извештаја о додељеној државној помоћи у Републици Србији који Комисија подноси Влади; врши пријем пријава и других података од стране давалаца државне помоћи у циљу припрема решења Комисије; води евиденцију о пријављеној и одобреној државној помоћи; припрема седнице и обавља стручне, административне и техничке послове за Комисију; даје стручно мишљење о дозвољености пријављене државне помоћи и припрема предлог решења, одлука и закључака Комисије у поступку претходне, односно накнадне контроле и по потреби обавештава надлежне органе, институције и службе у Републици о донетим решењима Комисије; израђује Годишњи извештај о раду Комисије; континуирана сарадња са даваоцима државне помоћи, односно предлагачима прописа који представљају основ за доделу државне помоћи пре подношења прописа у процедуру доношења, у поступку пријављивања планиране државне помоћи, као и у поступку извештавања о додељеној државној помоћи; израду прилога за Фискалну стратегију и за програм рада Владе; припрема предлоге пројеката, пројектних захтева и спровођење свих потребних активности везаних за реализацију одобрених пројеката за коришћење фондова ЕУ (предприступних и по приступању Републике Србије ЕУ), а у складу са методологијом и захтевима Европске уније као и ажурирање Националног програма интеграције РС у ЕУ у делу државне помоћи; обавља и друге послове из делокруга контроле државне помоћи.

Одсек за јавност рада обавља послове који сe односе на: припрему представника Министарства за наступе у јавности; преглед дневне штампе, стручних часописа и других електронских медија; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и припрему информатора о раду Министарства у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја; припрему представника Министарства за наступе у јавности; послове протокола у Министарству и друге послове из ове области.

Група за интерну ревизију обавља послове који се односе на: оперативно планирање, организовање, спровођење и извештавање о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Министарства, свих програма, активности и процеса у надлежности Министарства, укључујући и кориснике средстава Европске Уније, примењујући прописе Републике Србије, Међународне стандарде професионалне праксе интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора.

Група за праћење фискалних ризика обавља стручне послове који се односе на: анализу фискалних ризика који произилазе из пословања републичких јавних предузећа, привредних друштава која обављају делатност од општег интереса и осталих државних предузећа, преко годишњих програма пословања, програма развоја, тромесечних извештаја о пословању, финансијских извештаја, извештаја о извршеној ревизији; припрему анализа које се односе на пословање јавних предузећа и њихов утицај на макроекономску стабилност, привредни раст и јавне финансије; учешће у изради нацрта закона и предлога других прописа који се односе на јавна предузећа; периодичну припрему извештаја о пословању јавних предузећа у складу са преузетим обавезама према међународним финансијским институцијама; сарадњу у припреми делова за фискалну стратегију за наредни средњорочни период; периодично праћење стања и кретања обавеза покривених државним гаранцијама, у сарадњи са Управом за јавни дуг; праћење и анализу главних ризика повезаних са финансијским сектором у Србији, нарочито ризика у вези са величином и будућим кретањима потенцијалних (континтентних) обавеза финансијског сектора, (ризици везани за пословање државних банака, стање и кретање проблематичних кредита и сл) ; анализу фактора ризика који утичу на пореске и непореске буџетске приходе (нпр. утицај сиве економије); анализу ризика повезаних са буџетима локалних самоуправа и јавно-приватним партнерствима; даљи развој и унапређење Програма за финансирање ризика од елементарних непогода, као и пратећих активности из акционог плана у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима; анализу ризика у вези са последицама елементарних непогода и њиховим финансијским ефектима на републички буџет и буџете локалних самоуправа; анализу ризика у вези са осталим потенцијалним обавезама које нису претходно поменуте (судски спорови и сл.); периодичну припрему извештаја о постојећим и потенцијалним фискалним ризицима; пружање неопходних информација за израду стратешких докумената Владе (ERP, ESRP, PFM итд). У свим својим активностима група ће сарађивати и координирати свој рад са другим министарствима, институцијама, органима државне управе, јавним и другим предузећима где се држава јавља као (су)власник, као и групама и секторима у оквиру Министарства финансија.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд