Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Сектор буџета
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу


Тел: + 381 11 364 29 31
+ 381 11 364 29 32
Факс: + 381 11 361 89 33

           Сектор буџета обавља нормативне и студијско-аналитичке послове на припреми и изради закона и других прописа којим се уређује републички буџет, буџетски систем, систем јавних прихода и јавних расхода, систем финансирањa организација за обавезно социјално осигурање; систем финансирањa локалних власти, систем финансирања плата, систем финансирања политичких активности и спровођење стратегије и планова интегритета; обавља послове припреме  и израде закона о буџету Републике  Србије и учествује у изради закона и других прописа којима се ангажују средства буџета Републике, буџета локалних власти и средства организација за обавезно социјално осигурање; планира и припрема ребаланс буџета Републике Србије и ребалансе финансијских планова организација за обавезно социјалног осигурања и одлуке о привременом финансирању; обавља послове израде упутстава, процедура и смерница за припрему буџета и финансијских планова буџетских корисника и организација обавезног социјалног осигурања; обавља нормативне послове везане за израду прописа битних за извршење буџета; предлаже нивое апропријација по корисницима и врстама издатака буџета Републике; стара се о примени програмског модела буџетирања на свим нивоима власти; даје смернице буџетским корисницима за припрему средњорочних планова; анализира расходе корисника буџета Републике; управља информационим системом за припрему буџета Републике Србије; анализира приходе и расходе буџета локалних власти и извештава о извршењу буџета локалних власти; учествује у доношењу прописа којим се утврђују елементи за обрачун плата и координира активности надлежних министарстава у доношењу тих прописа; обавља послове израде система стимулација и награђивања запослених; учествује у социјалном дијалогу са репрезентативним синдикатима државне управе и установа из области јавних служби, даје мишљења на нацрте закона, прописа и аката из надлежности Сектора као и других министарстава који захтевају ангажовање средстава буџета и организација за обавезно социјално осигурање; креира базе података, анализе предлога финансијских планова буџетских корисника у делу инвестиција, врши анализу пословања јавних предузећа и привредних друштава која обављају делатност од општег интереса преко годишњих програма пословања, програма развоја, тромесечних извештаја о пословању, финансијских извештаја, извештаја о извршеној ревизији, правних аката и других пословних докумената који се доносе у јавним предузећима; анализу пословања јавних предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе преко годишњих програма пословања и тромесечних извештаја о пословању; сагледава пословање јавних агенција и осталих облика организовања преко годишњег програма рада, финансијских планова, финансијских извештаја и извештаја о раду, обавља и друге послове везане за  уређивање  и примену буџетског система и  буџетске политике.

У Сектору буџета обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:
1. Одељење буџета Републике Србије
2. Одсек за оцену капиталних пројеката
3. Одсек за систем финансирања локалне власти
4. Група за буџетски систем
5. Група за систем финансирања плата
6. Група за систем финансирања организација за обавезно социјалнo осигурање и праћење социјалних давања из буџета
7. Група за систем финансирања политичких активности и спровођење  стратегије и планова интегритета
8. Група за праћење јавних предузећа


За више информација погледајте Информатор о раду.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд