Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Извештаји > Укинуте таксе за регистрацију возила

Укинуте таксе за регистрацију возила
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу

1. Републичка административна такса за захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице и одјаву возила (690 динара) – Закон о републичким административним таксама – ступило на снагу 1. октобра 2012. године
2. Републичка административна такса за издавање саобраћајне дозволе или регистрационе налепнице (770 динара) – Закон о републичким административним таксама – ступило на снагу 1. октобра 2012. године
3. Накнада за загађивање животне средине за возила на моторни погон – 496 динара – Уредба о изменама уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницама, висини и начину обрачуна плаћања накнаде – 29. сeптeмбрa ступилo нa снaгу.

Биће укинута:

4. Накнада за коришћење путева (690 динара) – Закон о јавним путевима – ступа на снагу осам дана по објављивању у Службеном гласнику, односно шестог октобра.

Ограничени су износи локалних комуналних такси:

Законом о финансирању локалних самоуправа који је ступио на снагу 1. октобра 2012. године ограничени су износи локалних комуналних такси и то:

Највиши износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим највишим износима:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости до 1.500 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости до 2.000 динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости до 3.500 динара,
- за камионе преко 12 т носивости до 5.000 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) до 500 динара;
3) за путничка возила:
- до 1.150 цм3 до 500 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 до 1.000 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 до 1.500 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 до 2.000 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 до 3.000 динара,
- преко 3.000 цм3 до 5.000 динара;
4) за мотоцикле:
- до 125 цм3 до 400 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 до 600 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 до 1.000 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 до 1.200 динара,
- преко 1.200 цм3 до 1.500 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве до 50 динара по регистрованом седишту;
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости до 400 динара,
- од 1 т до 5 т носивости до 700 динара,
- од 5 т до 10 т носивости до 950 динара,
- од 10 т до 12 т носивости до 1.300 динара,
- носивости преко 12 т до 2.000 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата до 1.500 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата до 2.000 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата до 2.500 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата до 3.000 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата до 4.000 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела до 1.000 динара.

Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1. овог члана усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог члана, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе.

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише износе локалне комуналне таксе из става 1. овог члана.

Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из става 4. овог члана примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.”

У случају да јединица локалне самоуправе пропише више износе ове таксе од износа прописаних у ставу 1. овог члана, примењиваће се највиши износи прописани овим законом.”

Преузмите документ:

Укинуте таксе за регистрацију возила


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд