Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Државни секретари
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу


Министарство може да има једног или више државних секретара, који за свој рад одговарају министру и Влади.

Државни секретар помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди. Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе.

Кад министарство има више државних секретара, министар писмено овлашћује једног од њих да га замењује док је одсутан или спречен.

Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје с престанком дужности министра.

Државни секретар помаже министру у оквиру овлашћења која одреди министар, замењује министра у његовом одсуству или спречености, координира рад Министарства са управама у саставу Министарства, координира радом сектора у Министарству, обавља и друге послове које одреди министар.

Министарство финансија има 4 државнa секретара.

Ненад Мијаиловић, државни секретар је овлашћен да:
• усмерава и координира рад сектора у Министарству финансија, и то: Сектора за макроекономске и фискалне анализе и пројекције, Сектора буџета и Сектора за фискални систем;
• обавља послове који се односе на координацију и праћење рада органа управе у саставу Министарства финансија, и то: Управе за трезор, Пореске управе, Управе за слободне зоне, Управе за дуван и Управе за јавни дуг;
• обавља послове који се односе на координацију и праћење рада Корисника јавних средстава који су у надлежности Министарства финансија и то: Централног регистра за обавезно социјално осигурање;
• потписује акта у вези са пословима сектора и управа чији рад усмерава, координира и прати (управна, вануправна и друга акта), осим аката, односно предлога Влади за разрешење и постављење лица у складу са Законом о државној управи, као и акта у кореспонденцији са Корисником јавних средстава наведеног у алинеји три ове тачке

Андријана Ћурчић

Мирјана Ћојбашић

Jелена Стојовић


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд