Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Организациона структура
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу


PDF Шема Министарства финансија, 7.7.2017.

КАБИНЕТ МИНИСТРА


СЕКРЕТАРИЈАТ

- Одсек за правне послове
-Oдељење за људске ресурсе
- Одељење за стручно-оперативне послове
- Одсек за информационе технологије
-Одсек за административно-техничке послове
- Одсек за финансијске послове
 

СЕКТОР ЗА МАКРОЕКОНОМСКЕ И ФИСКАЛНЕ АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКЦИЈЕ
-Одељење за макроекономске анализе и пројекције
-Одсек за макроекономске анализе и политике
-Група за макроекономске пројекције
-Одељење за фискалне анализе и пројекције и координацију и управљање сопственим средствима Европске уније
-Група за фискалне анализе 
-Одсек за фискалне пројекције и координацију и управљање сопственим средствима Европске уније

СЕКТОР БУЏЕТА
- Одељење буџета Републике Србије
- Група за буџетске анализе
- Група за израду прописа везаних за извршење буџета
- Група за информатичку подршку буџету
- Одсек за оцену капиталних пројеката
- Група за буџетски систем
- Одсек за систем финансирања локалне власти
- Група за систем финансирања плата
- Група за систем финансирања организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета
- Група за систем финансирања политичких активности и спровођење стратегије и планова интегритета
-Група за праћење јавних предузећа

СЕКТОР ЗА ФИСКАЛНИ СИСТЕМ
- Група за порез на добит правних лица
- Група за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање
- Група за порезе на имовину
- Група за порески поступак и пореску администрацију
- Група за порезе на додату вредност
- Група за акцизе
- Група за таксе и накнаде
-Група за уговоре о избегавању двоструког опорезивања

СЕКТОР ЗА ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКУ
- Одсек за царински систем
- Одсек за царинску политику

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
- Група за рачуноводство и ревизију
- Група за хартије од вредности и тржиште капитала
- Група за банкарство и осигурање
- Група за платни систем и небанкарске финансијске институције

СЕКТОР ЗА ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ И ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
-Група за хармонизацију финансијског управљања и контроле
-Група за хармонизацију интерне ревизије

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
-Одсек за хармонизацију система управљања и контроле средствима претприступне помоћи ЕУ
-Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ
-Група за финансијско управљање
- Одсек за финансијску контролу
- Група за рачуноводство и извештавање

СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
-Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
-Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
-Одељење за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство
- Група за финансијско управљање
- Група за финансијску контролу
- Група за рачуноводство
-Одељење за контролу квалитета
-Група координацију хоризонталних послова ИПА
-Одељење за спровођење првостепене контроле пројеката финансираних из ИПА компоненте прекогранична и транснационална сарадња

СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
- Група за нормативне и студијско-аналитичке послове
- Одељење за управне послове
- Група за стамбене послове
- Група за управно-надзорне послове
- Одсек за заштиту имовине и остваривање алиментационих захтева у иностранству
- Одсек за реституцију

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
- Одсек за координацију послова европских интеграција
-Одељење за међународну сарадњу и управљање средствима ЕУ
- Група за програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
- Група за спровођење пројеката финансираних из ЕУ и развојне помоћи

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
-Одељење за буџетску инспекцију
-Група за систем јавних набавки
-Група за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније

СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК

-Одељење за другостепени порески поступак – Београд
-Одељење за другостепени порески поступак – Нови Сад
-Одељење за другостепени порески поступак– Крагујевац
-Одељење за другостепени порески поступак – Ниш
-Одељење за другостепени царински поступак

Унутрашње јединице изван сектора,секретаријата и кабинета министра:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

ОДСЕК ЗА ЈАВНОСТ РАДА

ГРУПА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ


Органи управе у саставу Министарства финансија:


Пореска управа
Управа царина
Управа за трезор
Управа за дуван
Управа за спречавање прања новца
Управа за јавни дуг
Управа за слободне зонеbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд