Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Организациона структура
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу


PDF Шема Министарства финансија, 22.3.2018.

КАБИНЕТ МИНИСТРА

СЕКРЕТАРИЈАТ

- Одсек за правне послове
- Oдељење за људске ресурсе
- Одсек за послове имовине Министарства и јавне набавке
- Одељење за административно-техничке послове
- Одсек за информационе технологије
- Одељење за финансијске послове
- Група за развој финансијског управљања и контроле
 

СЕКТОР ЗА МАКРОЕКОНОМСКЕ И ФИСКАЛНЕ АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКЦИЈЕ
- Одељење за макроекономске анализе и пројекције
- Одсек за фискалне анализе и пројекције
- Група за координацију и управљање сопственим средствима Европске уније
- Група за праћење фискалних ризика


СЕКТОР БУЏЕТА
- Одељење буџета Републике Србије
- Одсек за за буџетски систем и систем финансирања локалне власти
- Група за систем финансирања плата
- Група за систем финансирања политичких активности и спровођење стратегије и планова интегритета

СЕКТОР ЗА ФИСКАЛНИ СИСТЕМ
- Одељење за индиректне порезе
- Одељење за директне порезе
- Одељење за пореске приходе и друге прописе

СЕКТОР ЗА ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКУ
- Одељење за царински систем
- Одељење за царинску политику

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
- Одсек за рачуноводство и ревизију
- Група за хартије од вредности и тржиште капитала
- Одељење за банкарство
- Група за осигурање и непокретности
- Одељење за платни систем и небанкарске финансијске институције

СЕКТОР ЗА ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ И ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
- Одсек за хармонизацију финансијског управљања и контроле
- Одсек за хармонизацију интерне ревизије

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
- Одељење  за контролу система управљања средствима претприступне помоћи ЕУ
-Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ

СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
-Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
-Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
-Одељење за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство
-Одељење за контролу квалитета
-Одељење за контролу хоризонталних и правних послова и ослобођења од царине и ПДВ у оквиру ИПА
-Одељење за спровођење првостепене контроле пројеката финансираних из ИПА компоненте прекогранична и транснационална сарадња

СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
- Група за нормативне и студијско-аналитичке послове
- Одељење за управне послове
- Група за стамбене послове
- Група за управно-надзорне послове
- Група за заштиту имовине и остваривање алиментационих захтева у иностранству
- Одсек за реституцију

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
- Одсек за координацију послова европских интеграција
- Група за програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
- Одсек за спровођење пројеката финансираних из ЕУ и развојне помоћи
- Група за координацију послова међународне сарадње

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
-Одељење за буџетску инспекцију
-Група за систем јавних набавки
-Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније (АФКОС)

СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК

-Одељење за другостепени порески поступак – Београд
-Одељење за другостепени порески поступак – Нови Сад
-Одељење за другостепени порески поступак– Крагујевац
-Одељење за другостепени порески поступак – Ниш
-Одељење за другостепени царински поступак

Унутрашње јединице изван сектора,секретаријата и кабинета министра:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

ОДСЕК ЗА ЈАВНОСТ РАДА

ОДСЕК ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУОргани управе у саставу Министарства финансија:


Пореска управа
Управа царина
Управа за трезор
Управа за дуван
Управа за спречавање прања новца
Управа за јавни дуг
Управа за слободне зонеbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд