Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 4a став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
"Службени гласник РС", број 7 од 26. јануара 2018.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин и поступак регистровања фактура, односно других захтева за исплату, издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката и јавног сектора, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.

Овим правилником ближе се прописује и начин вођења и садржај централног регистра фактура који успоставља и води Министарство финансија – Управа за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор), у којем се региструју фактуре и други захтеви за исплату из става 1. овог члана.

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд