Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Сл. гласник РС“, бр. 96 од 27. октобра 2017. год.)

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Сл. гласник РС“, бр. 96 од 27. октобра 2017. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 96. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
"Службени гласник РС", број 96 од 27. октобра 2017.

1. Основне одредбе

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин и поступак обављања платног промета у динарима преко подрачуна корисника јавних средстава, рачуна за уплату јавних прихода и других подрачуна укључених у систем консолидованог рачуна трезора који се воде код Министарства финансија – Управе за трезор (у даљем тексту: Управа).

Овим правилником ближе се уређује и поступак за извршење захтева за пренос средстава по основу овлашћења за испостављање платног налога по решењима надлежних органа ради повраћаја или прекњижења погрешно или више плаћеног јавног прихода.

Под начином и поступком обављања платног промета, у смислу овог правилника, подразумева се испостављање платног налога, пријем и контрола платног налога и извршавање тог налога, обрачун плаћања по основу платних картица и чекова грађана, извршавање налога по основу принудне наплате, праћење ликвидности, извештавање ималаца подрачуна о дневним променама и стању на подрачунима, као и исправке грешака у платном промету.
 


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд