Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл. гласник РС, бр. 93 од 16. октобра 2017. год.)

Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл. гласник РС, бр. 93 од 16. октобра 2017. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу чланa 90. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ
о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције
"Службени гласник РС", број 93 од 16. октобра 2017.

Члан 1.

Овом уредбом уређују се начин рада, овлашћења и обележја буџетске инспекције, службе за буџетску инспекцију аутономне покрајине и службе за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: буџетска инспекција).
 


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд