Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 90 од 6. октобра 2017. год.)

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 90 од 6. октобра 2017. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Радна група чији су чланови представници Привредне коморе Србије и Министарства финансија, донела је нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ. Током његове израде уважени су коментари и сугестије које су привредни субјекти доставили Министарству финансија посредством удружења, асоцијација, савеза и других организација.

Oчекује се да нови правилник о ПДВ евиденцији унапреди рад пореских органа, тако што ће повећати ефикасност контроле пореских обвезника и брже препознати оне који не примењују пореске прописе, односно лакше утврдити којим пореским обвезницима се може извршити повраћај ПДВ без одласка у контролу. Створиће се услови за подизање квалитета управаљања повраћајем ПДВ, као и за смањење трошкова администрирања како Пореске управе, тако и пореских обвезника.

Саставни део правилника је јединствени преглед обрачуна ПДВ - Образац ПОПДВ који треба да обезбеди једнообразно исказивање података свих пореских обвезника, а све у циљу утврђивања тачне пореске обавезе и елиминисања евентуалних грешака. Нови образац има знатно мање позиција у односу на образац прописан претходним Правилником тј. нешто више од 70 у односу на 130, што ће олакшати рад пореских обвезника и смањити трошкове администрирања. С тим у вези, а у циљу отклањања евентуалних недоумица и грешака при исказивању података у новом Обрасцу ПОПДВ, у Пореској управи у току су активности на изради корисничког упутства које ће пореским обвезницима олакшати пословање.

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ објављен је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 90/2017, са почетком примене од 1. јануара 2018. године.

Узимајући у обзир иницијативе да се почетак примене Новог правилника о ПДВ евиденцији одложи за 1. јул 2018. године, Министарство финансија предузело је све потребне активности како би се исте уважиле а предметна измена биће саставни део измена Закона о ПДВ чије се усвајање планира до краја текуће године.На основу члана 46. став 2. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
"Службени гласник РС", број 90 од 6. октобра 2017.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ, која обезбеђује вршење контроле правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, као и облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ.

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 90 од 6. октобра 2017. год.)

Образац ПОПДВ

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд