Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе (Сл. гласник РС“, бр. 61 од 23.6. 2017. год.), ступа на снагу 1. јула 2017. године

Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе (Сл. гласник РС“, бр. 61 од 23.6. 2017. год.), ступа на снагу 1. јула 2017. године
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 4. став 2. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ
о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије
 и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе

"Службени гласник РС", броj 61 од 23. јуна 2017.

1. Врсте девиза, односно ефективног страног новца (у даљем тексту: девизе) у којима се за захтеве надлежном органу у Републици Србији, код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије републичка административна такса уплаћујe, односно плаћа у девизама и висина званичног средњег курса за један динар (у даљем тексту: курс за један динар) на дан 30. априла 2017. године, који служи за прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе, јесу:

Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе (Сл. гласник РС“, бр. 61 од 23.6. 2017. год.), ступа на снагу 1. јула 2017. године

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд