Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива прописа > Архива подзаконских аката - остало

Архива подзаконских аката - остало
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78 од 11. септембра 2015. год.)

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића (''Службени гласник РС'',бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15)

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 140 од 22. децембра 2014. год.)

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС”, бр. 127/14)

Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза ЈП и њихових зависних друштава капитала утврђених Законом којим се одређују РИНО у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 36 од 19.4.2013. год.)

Уредба о општим условима за емисију и продају краткорочних државних хартија од вредности на примарном тржишту, "Службени гласник РС", бр. 6/2009, 8/2009, 32/2010, 78/2011

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (“Службени гласник РС”, бр. 16 од 26. фебруара 2016. год.)

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (“Службени гласник РС”, бр. 16 од 26. фебруара 2016. год.)

Правилник о одређивању директних корисника буџетских средстава који организују посебну службу интерних контролора ("Службени гласник РС", бр. 22/2004)

Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", бр. 123/2003)

Уредба о подстицању запошљавања, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 32/11 и 34/11)

Уредба о децентрализованом систему управљања средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА)

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће

Упутство о начину доставњаља образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, број 401-00-947-2/2015-001-007

Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће

Упутство о начину доставњаља образаца месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће према привредним субјектима, утврђеним законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама


Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године ("Службени гласник РС", бр. 93/2015 од 13.11.2015. године, ступила на снагу 21.11.2015.)

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте IIб Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године ("Службени гласник РС", бр. 92 од 22. октобра 2013, 140 од 22. децембра 2014.)

Правилник о допуни правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге

Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 22/15)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 5.3.2015. године

Образац ЗПМ

Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 4.11.2014. године

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 31.1.2014. године

Образац ПРМ


Правилник за спровођење уредбе о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима („Службени гласник РС”, бр. 94/11)

Образац НОЈС – Обавештење о неизмиреним новчаним обавезама јавног сектора

Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима, 12.12.2011. године

PDF Урeдбa o висини зaрaдa и другим примaњимa у jaвним прeдузeћимa, „Службени гласник РС”, бр. 19 од 15. III 2001, 26 од 20. IV 2001. гoдинe

PDF Урeдбa o издaвaњу дoплaтнe пoштaнскe мaркe - Бoрбa прoтив сидe, 3.11.2005. гoдинe

PDF Урeдбa o издaвaњу дoплaтнe пoштaнскe мaркe - eврoпскo првeнствo у вaтeрпoлу 2006, 1.12.2005. гoдинe

PDF Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o услoвимa и нaчину oбрaчунaвaњa jaвних прихoдa, сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje зa прoмeт рoбe сa AП Кoсoвo и Мeтoхиja, 29.12.2004. гoдинe

PDF Правилник о престанку важења правилника о подацима о обављеном преносу хартија од вредности без накнаде, односно о преносу за који се накнада не исплаћује у новцу, 4.2.2009. године

PDF Прaвилник o сaдржajу eвидeнциja и сaстaвљaњу извeштaja o прилoзимa и имoвини пoлитичких стрaнaкa, 2.12.2003. гoдинe
PDF Прилог 1
PDF Прилог 2
PDF Прилог 3
PDF Прилог 4
PDF Прилог 5

PDF Прaвилник o нaчину и рoкoвимa вршeњa пoписa и усклaђивaњa књигoвoдствeнoг стaњa сa ствaрним стaњeм, 16.11.2006. гoдинe

PDF Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o услoвимa и нaчину вoђeњa рaчунa зa уплaту jaвних прихoдa и рaспoрeд срeдстaвa сa тих рaчунa - 2, 31.12.2004. гoдинe

PDF Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o услoвимa и нaчину вoђeњa рaчунa зa уплaту jaвних прихoдa и рaспoрeд срeдстaвa сa тих рaчунa - 1, 24.12.2004. гoдинe

PDF Прaвилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, 15.12.2006. године

PDF Уредбa о улагању имовине и задуживању друштава за управљање инвестиционим фондовима и инвестиционих фондова у условима поремећаја на финансијском тржишту ("Службени гласник РС", бр. 21/09)

PDF ОбразложењеPDF Урeдбa о ближим условима и начину наплате, односно плаћања и другом нерезиденту по текућем или капиталном послу

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд