Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива прописа > Архива закона - порези и доприноси

Архива закона - порези и доприноси
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Порез на додату вредност

Закон о порезу на додату вредност - пречишћен текст

Усклађени динарски износи  из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност, “Службени гласник РС”, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.

Закон о изменама Закона о порезу на додату вредност, 24.12.2013. године

Закон о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, 29.9.2012. године

PDFЗакон о изменама закона о порезу на додату вредност, 29.6.2007. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, 15.7.2005. године

PDFЗакон о порезу на додату вредност, 23.7.2004. године
Порез на добит правних лица


Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 24.12.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 18.12.2012. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа, 23.7.2004. године

PDFЗакон о порезу на добит предузећа, 22.04.2003. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа, 22.4.2003. годинеПорез на доходак грађана

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 24.12.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 27.8.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 1.10.2012. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 29.4.2009. године

PDF Закон о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана, 22.01.2009. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 14.7.2006. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 21.12.2004. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 26.11.2002. године

 PDFЗакон о порезу на доходак грађана, 26.11.2002. годинеПорези на имовину

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, 12.4.2011. године

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09 и 101/10)

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 22.01.2009.године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 29.6.2007. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 21.12.2004. године

PDF Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)Порези на употребу, држање и ношење добара

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара («Службени гласник РС», бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 и 101/10)

Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.5.2011. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 29.4.2009. године

PDF Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06 и 118/07)

PDF Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05 и 114/06)

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, април 2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.11.2002. године

PDF Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, 20.1.2012. године

PDF Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, децембар 2008. годинеДоприноси за обавезно социјално осигурање

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 24.12.2015. године

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 6.6.2013. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 22.01.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 14.7.2006. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 15.7.2005. године

PDFЗакон о доприносима за обавезно социјално осигурање, 23.7.2004. године

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 73 од 28. јула 2017. год.) - примењује се од 1. августа 2017. год

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – примењује се од 1. фебруара 2017. год.

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину („Службени гласник РС", бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 88 од 28. октобра 2016. год.) – у примени од 1. новембра 2016. године

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање  за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год. 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год. 

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год. 

Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 41 од 28. априла 2017. год.) – примeњује се од 1. маја 2017. год.

Изнoс нajнижe мeсeчнe oснoвицe дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe (“Службeни глaсник РС”, бр. 65/2016 oд 28.7.2016. гoд.) – у примeни oд 1. aвгустa 2016. гoд.

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год. 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, „Службени гласник РС“, бр. 44 од 29. априла 2016. год. – у примени од 1. маја 2016. год.


Порез на премије неживотног осигурања

PDF Закон о порезу на прemије неживотних осигурања (Службени гласник РС бр. 135/04)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд