Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Јавни позиви > Јавни конкурс за именовање шест чланова Стручног одбора, закључно са 17.3.2017. године

Јавни конкурс за именовање шест чланова Стручног одбора, закључно са 17.3.2017. године
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

на основу Решења министра финансија Број: 119-01-11/2017-16 од 21. фебруара 2017. године оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање шест чланова Стручног одбора

1.    Шест чланова Стручног одбора, на основу спроведеног Јавног конкурса, именују се на следећи начин и то:
- прворангирана три на период од четири године;
- другорангирана три на период од три године.
 
2.    Услови за лица која се кандидују за именовање чланова Стручног одбора (у даљем тексту: Kандидати) одређени су Законом o проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РСˮ, брoj 108/16) и то:

1)    да пoсeдуje вaжeћи сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe;
2)    да има нajмaњe 10 гoдинa рaднoг искуствa стeчeнoг oбaвљaњeм пoслoвa вршeњa прoцeне врeднoсти нeпoкрeтнoсти у Рeпублици Србији или инoстрaнству;
3)    да није oсуђивaнo зa кривичнa дeлa кoja га чинe нeдoстojним зa члaнствo у Стручном одбору;
4)    да му није изречена мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности прописана Кривичним закоником;
5)    да не oбaвљa другe пoслoвe кojи би мoгли утицaти нa њeгoву сaмoстaлнoст, нeпристрaснoст и jaвни углeд, oднoснo углeд Стручног одбора.

3.    Документи која су Кандидати у обавези да доставе:

1.    копија личне карте/пасоша, односно извод из читача електронске биометријске личне карте;
2.    диплома о стеченом степену школске спреме;
3.    сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe, као и потврду мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe да пoсeдуje вaжeћи сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa;
4.    релевантан документ којим се неспорно доказује захтевано радно искуство (потврда послодавца, уговор којим се доказује ангажовање у траженом периоду и врсти послова, извештаји о процени и сл.) у трајању од најмање 10 година, стеченог обављањем послова вршења процене вредности непокретности у Републици Србији или иностранству;
5.    радна биографија;
6.    извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног органа, да Кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора, нити за кривично дело које га чини недостојним вршења дужности члана Стручног одбора;
7.    потврду надлежног органа да против Кандидата није изречена мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности прописана Кривичним закоником;
8.    изјава да не oбaвљa другe пoслoвe кojи би мoгли утицaти нa њeгoву сaмoстaлнoст, нeпристрaснoст и jaвни углeд, oднoснo углeд Стручног одбора.

Наведена документа се достављају у оригиналу или овереној копији.4.    Пријаве за члана Стручног одбора, заједно са траженим документима из тачке 3. овог јавног конкурса, потребно је да буду достављене на следећу адресу:

Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша број 20, 11000 Београд
Писарница
са назнаком: „За Јавни конкурс за именовање шест чланова Стручног одбора”

5.    Пријава ће се сматрати благовремено достављеном ако је примљена на писарници Министарства финансија најкасније 17. марта 2017. године у 13:00 часова, по локалном времену.

6.    Након истека рока за пријем пријава, комисија коју образује Министар финансија (у даљем тексту: Комисија) ће евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и утврдити да ли су благовремене и да ли садрже сва тражена документа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Комисија, на основу достављених докумената, сачињава списак Кандидата чије ће пријаве на Јавни конкурс испуњавају Законом предвиђене услове за именовање.

Конкурсна комисија ће у просторијама Министарства финансија спровести конкурсни поступак Кандидата путем оцењивања стручне оспособљености и знања Кандидата и то на основу достављене радне биографије и обављеног разговора са сваким Kандидатом понаособ.

О термину за обављање разговора Кандидати ће бити обавештени телефонским путем (на телефон назначен у пријави за Јавни конкурс) у року не дужем од три радна дана од дана истека рока за пријаву на Јавни конкурс.

Разговор са сваким Кандидатом ће бити обављен у року не дужем од седам дана од дана истека рока за пријаву на Јавни конкурс, у просторијама Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд.

7.    Контакт лица задужених за давање обавештења су:
   
    Дејан Хаџић
телефон: 011/3642-745
dejan.hadzic@mfin.gov.rs 

Давор Ђуран
телефон: 011/3642-758
davor.djuran@mfin.gov.rs 

НАПОМЕНЕ:

Пријаве Кандидата које не испуњавају претходно наведене услове биће одбачене закључком Конкурсне комисије (у даљем тексту: Закључак).

Кандидат чија је пријава одбачена Закључком има право на приговор министру у року од три дана од дана пријема Закључка. Министар ће решењем, у року од седам дана од дана истека рока за изјављивање приговора, одлучити о приговору.

Овај оглас објављен је и на интернет страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације, и на особе женског пола.

Јавни конкурс за именовање шест чланова Стручног одбора, закључно са 17.3.2017. годинеbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд