Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год. и бр. 68 од 7. септембра 2018. год.) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год. и бр. 68 од 7. септембра 2018. год.) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), а у вези са чланом 5. став (1) и став (2) тачка (в) и чланом 6. Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 124/07),

Влада доноси

ОДЛУКУ
о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
"Службени гласник РС", бр. 101 од 10. новембра 2017. и  и бр. 68 од 7. септембра 2018. године

1. Овом одлуком одређују се одговорна лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године: национални службеник за акредитацију, национални ИПА координатор, Технички секретаријат националног ИПА координатора, национални службеник за одобравање, Национални фонд, одговорна лица и тела за послове оперативне структуре за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру ИПА компоненте I – Помоћ у транзицији и изградња институција и компоненте IIб – Прекограничне сарадњe са државама корисницама ИПА, одговорна лица и тела за првостепену контролу и спровођење програма претприступне помоћи у оквиру ИПА компоненте IIа – Прекогранична и транснационална сарадња са државама чланицама.

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год. и бр. 68 од 7. септембра 2018. год)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд