Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), а у вези са чланом 6. Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 124/07),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године

"Службени гласник РС", број 76 од 9. августа 2017.

1. Овом одлуком се одређују национални ИПА координатор, национални службеник за акредитацију, национални службеник за одобравање и службеник за одобравање програма, као и Технички секретаријат националног ИПА координатора, Национални фонд, одговорна лица и тела за послове оперативне структуре за управљање програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I – Помоћ у транзицији и изградња институција, тела за послове управљања програмима претприступне помоћи у оквиру ИПА компоненте IIа – Прекогранична и транснационална сарадња са државама чланицама.

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд