Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Стратешка документа > Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године (ERP)

Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године (ERP)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Влада Републике Србије усвојила је 3. марта 2016. године Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године, који је кроз широк круг консултација на свим нивоима, припремило Министарство финансија, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), који је вршио координацију израде дела програма који се односи на приоритетне структурне реформе.

Програм економских реформи (Economic Reform Programme - ЕРП) је документ који је Република Србија,  као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ,  у предприступном периоду израдила у циљу успостављања платформе за ефикасније фискално планирање и кординацију економских политика.

ЕРП садржи средњорочни оквир макроекономске и фискалне политике, као и конкретне приоритетне структурне реформе, којима се непосредно подржава макро-фискални оквир, отклањају препреке привредном расту и повећавa конкурентност националне економије.

Макроекономски и фискални оквир припремило је Министарство финансија у сарадњи са Народном банком Србије, уз ослањање у великој мери на Фискалну стратегију за 2016. годину са пројекцијама за 2017 и 2018. годину, док је РСЈП координирао процес утврђивања главних препрека привредном расту и конкурентности и формулисања политика те идентификације приоритетних структурних реформи у сарадњи са надлежним институцијама,.

Приоритетне структурне реформе, којих има 15, представљене су у складу са методолошким смерницама Европске комисије (ЕК) и организоване у осам кључних области: управљање јавним финансијама; инфраструктура; развој сектора пољопривреде, индустрије и услуга; пословни амбијент, корпоративно управљање и борба против сиве економије; технолошка апсорпција и иновације; трговинска интегрисаност, запосленост и тржиште рада; социјално укључивање, смањење сиромаштва и промовисање једнаких могућности. Уједно је представљена динамика спровођења активности за реализацију ових реформи, као и ефекти спровођења приоритетних структурних реформи на буџет.

ЕРП је резултат широког круга консултација и сарадње са представницима ОЕЦД, Европске комисије, Делегације ЕУ, представницима јавне управе, стручне и акадамске јавности и цивилног друштва.

Ради бољег надзора спровођења мера фискалног планирања и приоритетних структурних реформи, ЕК ће у 2016. години на основу евалуације, дати конкретне националне стратешке смернице за цео програм. ЕК ће анализирати и пратити спровођење, а закључци евалуације ће се садржати у годишњем извештају о напретку (енг. „Progress Report").

Кредибилна реформска агенда изложена у ЕРП-у биће подржана значајним средствима из ИПА фондова. ЕК ће блиско сарађивати са међународним финансијским институцијама, како би помогла у реализацији структурних реформи, посебно оних које захтевају значајнија финансијска средства.

Програм економских реформи за период од 2016.до 2018. године (ERP)У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (EУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ЕРП). Република Србија већ поседује искуство у изради ЕРП-а, а у току је трећи циклус израде овог стратешког документа и то за период 2017– 2019.

Према методологији за израду ЕРП документа, прва три поглавља се односе на макроекономски и фискални оквир, који је представљен у Фискалној стратегији за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и који уједно служи као основа за израду Поглавља 4 које се односи на приоритетне структурне реформе.

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије. Структурне реформе у оквиру Поглавља 4 ЕРП 2017 - 2019, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама, тржиште енергије, транспорта и телекомуникација, секторски развој, пословни амбијент и смањење сиве економије, истраживање и иновације, подстицање спољне трговине и инвестиције, образовање и вештине, запосленост и тржиште рада, социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности.

ЕРП је преносни („rolling“) програм тако да сваки  нови циклус његове израде треба да, у извесној мери, представља континуитет у области приоритета. Одабране приоритетне структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ и препорукама Савета за економска и финансијска питања ЕУ („ECOFIN Council“).

У циљу обезбеђивања што ширег консензуса приликом избора приоритетних реформских мера, обављене су интензивне интересорне консултације преко ЕРП координатора у ресорним министарствима, као и консултације са ЕК и ОЕЦД за припрему Прелиминарне листе приоритетних структурних реформи за ЕРП 2017-2019.

У оквиру процеса консултација за заинтересованом јавношћу, који је ове године шири него претходне, Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи која обухвата 15 структурних реформи, била је предмет јавне расправе у периоду од 18. октобра до 1. новембра 2016. године. Препоруке, које су добијене том приликом, узете су у обзир приликом израде Поглавља 4 Приоритетне структурне реформе за ЕРП 2017-2019.

Поглавље 4 Приоритетне структурне реформе за ЕРП 2017-2019, у својој интегралној верзији доступан је јавности од 9. до 23. јануара 2017. године. Планирано је да у другој половини јануара 2017. године ЕРП 2017-2019 усвоји Влада Републике Србије, након чега ће документ бити достављен ЕК крајем јануара 2017. године.

ЕРП ће бити размотрен са ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама, средином маја 2017. године у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања на коме ће бити усвојене и нове препоруке Савета ЕУ учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Поглавље 4 Приоритетне структурне реформе ЕРП 2017-2019, доставе на следећу адресу електронске поште: sanja.mesanovic@mfin.gov.rs до 23. јануара 2017. године.

ЕРП 2016-2018 као и пратећи документи, могу се наћи на следећим интернет страницама:

Нацрт поглавља 4 Приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. – коментари и сугестије до 23. јануара 2017. године

ЕРП 2016 - 2018

Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину 

Годишњи извештај ЕК о напретку Србије_2016

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд