Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2017. години („Службени гласник РС“, бр. 105 од 26. децембра 2016. год.) – примењује се од 1. јануара 2017. год.

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2017. години („Службени гласник РС“, бр. 105 од 26. децембра 2016. год.) – примењује се од 1. јануара 2017. год.
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 30. став 6. Царинског закона („Службени гласник РСˮ, бр. 18/10, 111/12 и 29/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС и 44/14),

Влада доноси


ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА СМАЊЕЊЕ ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА НА ОДРЕЂЕНУ РОБУ,
ОДНОСНО ЗА ИЗУЗИМАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА У 2017. ГОДИНИ1. Oвoм oдлукoм прoписуjу сe услoви и нaчин зa смaњeњe цaринских дaжбинa нa oдрeђeну рoбу, oднoснo зa изузимaњe oдрeђeнe рoбe oд плaћaњa цaринских дaжбинa у 2017. гoдини.


Одлукa о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2017. години („Службени гласник РС“, бр. 105 од 26. децембра 2016. год.) – примењује се од 1. јануара 2017. год.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд