Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", односно 25. јула 2009. године (види члан 114. Закона).

Даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 93/2012), односно 29. септембра 2012. године, престале су да важе одредбе закона и других прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање. Изузетно, одредбе закона којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, укључујући и заводе за извршење кривичних санкција, као и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, престају да важе кад се за то створе технички услови. Изузетно, приходи по основу наплате судских такси, као и приходи које својом делатношћу остваре високообразовне и научне установе и установе културе чији су оснивачи Република Србија и органи локалне власти , задржавају карактер сопствених прихода и користе се за намене утврђене посебним законом (види члан 47. Закона – 93/2012-175, члан 16. Закона – 62/2013-3 и члан 15. Закона – 103/2015-151).

Престале су да важе одредбе члана 2. став 1. тачка 57а), члана 93. став 1. тачка 13) и члана 93а овог закона даном ступања на снагу Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 68/2015), односно 12. августа 2015. године (види члан 31. Закона – 68/2015-22).

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", односно 15. децембра 2015. године. Одредбе овог закона које се односе на родно одговорно буџетирање примењиваће се на буџетске кориснике у складу са годишњим планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за 2020. годину. План поступног увођења родно одговорног буџетирања, односно број програма и број буџетских корисника доноси министар надлежан за финансије, покрајински секретар за финансије, односно орган надлежан за буџет јединице локалне самоуправе, у сарадњи са институцијама надлежним за унапређење родне равноправности, најкасније до 31. марта текуће године за наредну годину. Јединице локалне самоуправе су дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе одлуке о буџету са чланом 1. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 103/2015) (види чл. 16 - 18. Закона - 103/2015-151).

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 99/2016-160) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Одредбе овог закона које се односе на извештавање о учинку програма примењиваће се почев од 1. јануара 2017. године (види чл. 44. и 45. Закона – 99/2016-160).

Корисници средстава буџета Републике Србије, који су висину таксе утврдили применом методологије из члана 17. Закона о буџетском систему, дужни су да у року од шест месеци од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 99/2016-160) иницирају допуну закона којим се уређују републичке административне таксе, ради прописивања тим законом висине такси за јавне услуге које пружају физичким и правним лицима. До дана ступања на снагу закона којим се уређују републичке административне таксе из става 1. овог члана, корисници јавних средстава из тог става настављају да примењују акта којима су прописане висине такси за услуге које пружају (види члан 43. Закона – 99/2016-160).

Преузмите документ:

Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд