Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Makroekonomski i fiskalni podaci za jun 2017. godine
26.07.2017.

Budžet Republike Srbije*

U prvoj polovini godine u republičkom budžetu ostvaren je suficit od 33,2 mlrd dinara. U ovom periodu naplaćeni su prihodi u iznosu od 549 mlrd dinara, dok su rashodi iznosili 515,8 mlrd dinara.

U junu je ostvaren suficit u iznosu od 20,7 mlrd dinara, pri čemu su ukupni prihodi iznosili 114,7 mlrd dinara dok su rashodi izvršeni u iznosu od 94 mlrd dinara.

Poreski prihodi iznosili su 100 mlrd dinara. U junu se uplaćuje porez na dobit pravnih lica prema godišnjem obračunu tako da je prihod u ovom mesecu znatno viši u odnosu na ostale mesece. Naplaćeni prihod u junu, u iznosu od 33,7 mlrd dinara, ukazuje da će ovogodišnji iznos poreza na dobit znatno premašiti planirani budžetski iznos. Po osnovu PDV u junu je naplaćeno 33,8 mlrd dinara, a od akciza 22,7 mlrd dinara. Na naplatu akciza na duvan tokom juna uticala je i planirana korekcija iznosa akciza na duvanske proizvode u julu. Zbog povećane potrošnje sezonskog karaktera (saobraćaj i poljoprivredni radovi), raste naplata akciza na naftne derivate. Uplata godišnjeg poreza na dohodak građana tokom juna uticala je na veći iznos naplaćenog prihoda po osnovu poreza na dohodak, u odnosu na prethodne mesece.

Rashodi za zaposlene u junu iznosili su 19,7 mlrd dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 15,6 mlrd dinara.

Izvršenje kapitalnih rashoda republičkog budžeta je intenzivirano u drugom tromesečju. U prvoj polovini godine za ove namene isplaćeno je 30,8 mlrd dinara (samo u junu 13,2 mlrd dinara), što je gotovo na planiranom nivou za prvih šest meseci.

Budžet opšte države

Na nivou opšte države, na kraju juna, zabeležen je ukupan fiskalni suficit u iznosu od 44,1 mlrd dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 116,8 mlrd dinara. Prema dogovoru sa MMF, maksimalni iznos ukupnog fiskalnog deficita za prvu polovinu godine utvrđen je na nivou od 36,1 mlrd dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za više od 80 mlrd dinara.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) na kraju juna iznosi 10,5 mlrd dinara, a u istom periodu, AP Vojvodina je ostvarila suficit od 3,8 mlrd dinara.
Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju juna u deficitu od 3 mlrd dinara. U PIO fondu je zabeležen deficit od 5,2 mlrd dinara koji je finansiran prenetim sredstvima iz prethodne godine. RFZO je zabeležio suficit u iznosu od 0,1 mlrd dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje je takođe u suficitu od 2,1 mlrd dinara, dok je Fond SOVO prvu polovinu godine završio sa izbalansiranim budžetom.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije trenutno imaju deficit od 0,3 mlrd dinara.

* Redovni mesečni izveštaji za budžet Republike ne uključuju podatke o prihodima i rashodima indirektnih korisnika koji nisu uključeni u sistem izvršenja budžeta (FMIS-Financial Managemant Information System).

Makroekonomski i fiskalni podaci za jun 2017. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd