Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Makroekonomski i fiskalni podaci za maj 2017. godine
28.06.2017.


Budžet Republike Srbije

Na kraju maja ostvaren je suficit republičkog budžeta u visini od 12,5 mlrd dinara. U ovom periodu naplaćeni su prihodi u iznosu od 434,3 mlrd dinara, dok su rashodi iznosili 421,8 mlrd dinara.


U maju, kao i prethodnog meseca, ostvaren je suficit u iznosu od 1,8 mlrd dinara, pri čemu su ukupni prihodi iznosili 87,3 mlrd dinara dok su rashodi izvršeni u iznosu od 85,6 mlrd dinara.

Poreski prihodi iznosili su 77 mlrd dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 40 mlrd dinara, uglavnom zahvaljujući visokom prihodu po osnovu uvozne komponente. Posle PDV najveći prihod zabeležen je po osnovu akciza u iznosu od 22,4 mlrd dinara. Preostali poreski prihodi su naplaćeni u skladu sa očekivanjima.

U maju je pored redovnih neporeskih prihoda uplaćena i premija po osnovu reotvaranja emisije HoV u iznosu od 1,2 mlrd dinara. Prihod po osnovu donacija iznosio je 0,4 mlrd dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu 85,6 mlrd dinara. Rashodi za zaposlene su iznosili 19,9 mlrd dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 16 mlrd dinara. Veći iznos isplaćenih subvencija u maju odnosi se na kapitalnu subvenciju za učešće u kreditu za izgradnju železničke infrastrukture.

Budžet opšte države

Na nivou opšte države, na kraju maja, zabeležen je ukupan fiskalni suficit u iznosu od 23 mlrd dinara i primarni suficit u iznosu od 87,8 mlrd dinara. Bolje ostvarenje od planiranog uglavnom je rezultat bolje naplate najznačajnijih poreskih prihoda (PDV, akcize i doprinosi) i većih jednokratnih uplata neporeskih prihoda.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) na kraju maja iznosi 12 mlrd dinara. Ovako visok suficit kod lokalnih samouprava, najvećim delom je posledica dinamike uplate poreza na imovinu, s obzirom da je sredinom maja dospela na naplatu druga rata ovog poreza. U istom periodu, AP Vojvodina je ostvarila suficit od 2,3 mlrd dinara.

Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju maja u deficitu (3 mlrd dinara). PIO fond je u deficitu od 5,2 mlrd dinara, kao rezultat viška prenetih sredstava iz prethodne godine u 2017. godinu. RFZO je zabeležio suficit u iznosu od 0,7 mlrd dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje je takođe u suficitu od 1,4 mlrd dinara, dok je Fond SOVO maj završio sa izbalansiranim budžetom.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije trenutno imaju deficit od 0,8 mlrd dinara.

Makroekonomski i fiskalni podaci za maj 2017. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd