Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Aktuelno

Aktuelno
Verzija za štampu
Izvršenje budžeta Republike 2016. godine
02.02.2017.

Na kraju 2016. godine u budžetu Republike Srbije ostvaren je suficit u visini od 5,0 mlrd dinara . U decembru su u javni dug Republike uključene i obaveze ''HIP – Petrohemija'' prema NIS a.d. u iznosu od 13,0 mlrd dinara. Prema međunarodnim statističkim standardima ovaj iznos se, na obračunskoj osnovi, uključuje i u rashode budžeta . Deficit budžeta Republike, po uključivanju ove obračunske kategorije u rashode, iznosi 7,9 mlrd dinara.

Deficit budžeta Republike, prema široj definiciji, koja u rashode uključuje i projektne zajmove, koji u 2016. godini nisu bili deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike iznosi 33,7 mlrd dinara (tabela 4). Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su za 10,4 mlrd dinara u odnosu na prethodnu godinu.

U decembru su ostvareni prihodi u iznosu od 91,0 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 136,4 mlrd dinara, uključujući i rashode po osnovu preuzimanja obaveza ''HIP – Petrohemija'' prema NIS a.d. u decembru je ostvaren je deficit u iznosu od 45,4 mlrd dinara.

Poreski prihodi u decembru su iznosili 77,7 mlrd dinara. Najveći prihod, kao i obično, zabeležen je po osnovu PDV i iznosi 37,4 mlrd dinara. Značajan prihod zabeležen je po osnovu akciza usled formiranja zaliha akciznih proizvoda. Ovo je karakteristično za period pre stupanja na snagu novih iznosa akciza, s obzirom da se u januaru akcize povećavaju u skladu sa Zakonom o akcizama. Po osnovu akciza je ostvareno 25,4 mlrd dinara. Porez na dohodak je, kao i svake godine, ostvario najbolji rezultat u decembru s obzirom na isplate ''trinaeste plate'', bonusa, nagrada i ostalih jednokratnih plaćanja karakterističnih za kraj godine. Veliki iznos neporeskih prihoda karakterističan je za decembar, delom zahvaljujući plaćanju zaostalih obaveza po osnovu taksi i naknada. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 12,8 mlrd dinara, a donacije su iznosile 0,5 mlrd dinara.

Rashodi su sezonski najviši u decembru, što je potvrđeno i ove godine. Od 136,4 mlrd dinara koliki je iznos decembarskih rashoda, 29,0 mlrd dinara su iznosile subvencije, a od toga je 13,0 mlrd dinara vezano za preuzimanje obaveza ''HIP – Petrohemija'' prema NIS a.d u javni dug Republike. Prema međunarodnim statističkim standardima javnih finansija ovakve transakcije se smatraju rashodima, iako isplate gotovine nije bilo, već će se otplata ovih obaveza vršiti prema dogovorenoj dinamici. Osim toga, za decembar su karakteristični visoki kapitalni izdaci i izdaci za robe i usluge. Veći su i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Fond PIO, RFZO, NSZ i fond SOVO) kako bi se premostio nedostatak sredstava usled manjih prihoda koji je karakterističan za početak godine i obezbedila redovna isplata njihovih prinadležnosti.

Budžet opšte države

Na nivou opšte države zabeležen je deficit u iznosu od 57,1 mlrd dinara, odnosno 1,4% BDP. Aranžmanom sa MMF bio je predviđen deficit u iznosu od 163,5 mlrd dinara ili 3,9% BDP, s tim da je Šestom revizijom aranžmana deficit snižen na 89,1 mlrd dinara, ili 2,1% BDP. U odnosu na 2015. godinu ostvareni fiskalni deficit je niži za 92 mlrd ili 3,2%, dok je po prvi put u periodu nakon 2006. godine ostvaren primarni fiskalni suficit (fiskalni rezultat bez kamata) u iznosu od 74,1 mlrd dinara, odnosno 1,8% BDP. Faktori koji su doprineli značajno manjem deficitu od ciljanog su bolji makroekonomski okvir, borba protiv sive ekonomije i poreske evazije, visoka uplata jednokratnih neporeskih prihoda i nešto niže izvršenje rashoda.

Zbirni suficit lokalnih samouprava na kraju godine iznosi 6,8 mlrd dinara, a AP Vojvodina je u suficitu od 2,4 mlrd dinara. Deficit Fonda SOVO je 1,1 mlrd dinara, a PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 4,5 mlrd dinara.

Deficit ova dva fonda finansiran je depozitima iz 2015. godine kojima ova dva fonda raspolažu. Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su zabeležili suficite u iznosu od 2,7 i 3,1 mlrd dinara, respektivno.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, se u najvećoj meri finansiraju iz kredita namenjenih izgradnji putne infrastrukture, te je njihov ukupan deficit iznosio 32,7 mlrd dinara.

Makroekonomski i fiskalni podaci, 2. februar 2017. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd