Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Makroekonomski i fiskalni podaci za oktobar 2017. godine
11.12.2017.

Budžet Republike Srbije *
Na kraju oktobra suficit republičkog budžeta iznosi 79,8 mlrd dinara. U ovom periodu naplaćeni su prihodi u iznosu od 934,1 mlrd dinara, dok su rashodi iznosili 854,3 mlrd dinara.

U oktobru je, kao i prethodnih meseci, ostvaren suficit. Višak prihoda nad rashodima iznosio je 13,2 mlrd dinara. Prihodi su naplaćeni u iznosu 99,9 mlrd dinara, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 86,7 mlrd dinara.

Poreski prihodi u oktobru iznosili su 87,5 mlrd dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 49 mlrd dinara. U oktobru se plaćaju tromesečne obaveze po ovom osnovu tako da je i prihod znatno viši nego u prethodna dva meseca. Prihod po osnovu akciza iznosio je 22,3 mlrd dinara. Poreski prihodi naplaćeni su u skladu sa očekivanjima.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 12 mlrd dinara, pri čemu je premija po osnovu ponovnog otvaranja emisije obveznica iznosila 1 mlrd dinara, a javne agencije su uplatile višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1,4 mlrd dinara. Prihod po osnovu donacija iznosio je 0,5 mlrd dinara.

U oktobru su rashodi izvršeni u iznosu 86,7 mlrd dinara. Rashodi za zaposlene iznosili su 19,5 mlrd dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 17,4 mlrd dinara.

Budžet opšte države

Na nivou opšte države, u periodu januar - oktobar, zabeležen je ukupan fiskalni suficit u iznosu od 94,9 mlrd dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 204,5 mlrd dinara.

Prema dogovoru sa MMF, za ovaj period, ukupni fiskalni deficit utvrđen je na nivou od 47 mlrd dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za 141,9 mlrd dinara. Bolje ostvarenje od planiranog rezultat je, u najvećoj meri, bolje naplate svih kategorija prihoda.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) na kraju oktobra iznosi 14,7 mlrd dinara. U istom periodu AP Vojvodina je ostvarila suficit od 3,8 mlrd dinara.

Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju oktobra u deficitu od 3,2 mlrd dinara.

PIO fond i RFZO trenutno beleže deficite, 5,8 i 1 mlrd dinara, respektivno, koji su finansirani prenetim sredstvima iz prethodne godine. Nacionalna služba za zapošljavanje je ostvarila suficit od 3,5 mlrd dinara, dok je Fond SOVO na kraju oktobra u balansu.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije trenutno su u deficitu od 0,3 mlrd dinara.

* Redovni mesečni izveštaji za budžet Republike ne uključuju podatke o prihodima i rashodima indirektnih korisnika koji nisu uključeni u sistem izvršenja budžeta (FMIS-Financial Managemant Information System).

Makroekonomski i fiskalni podaci, 11. decembar. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd