Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Makroekonomski i fiskalni podaci za jul 2017. godine
01.09.2017.


Budžet Republike Srbije *

Na kraju jula ostvaren je suficit republičkog budžeta u visini od 60,1 mlrd dinara. U ovom periodu naplaćeni su prihodi u iznosu od 659,7 mlrd dinara, dok su rashodi iznosili 599,7 mlrd dinara.

U julu, kao i prethodnog meseca, ostvaren je suficit u iznosu od 26,9 mlrd dinara, pri čemu su ukupni prihodi iznosili 110,8 mlrd dinara, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 83,9 mlrd dinara.

Poreski prihodi u julu iznosili su 94,7 mlrd dinara. Uobičajeno, najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV i akciza. U julu dospevaju obaveze za poreske obveznike koji PDV uplaćuju tromesečno, što je u najvećoj meri uticalo na visok prihod po ovom osnovu (47,2 mlrd dinara). Akcize su naplaćene u iznosu od 29,9 mlrd dinara. Blizu polovine ovog iznosa naplaćeno je od po osnovu akciza na duvanske proizvode. Na naplatu akciza na duvan u julu (prva polovina) uticala je i planirana korekcija iznosa akciza na duvanske proizvode u ovom mesecu. Ostale kategorije poreskih prihoda naplaćene su u skladu sa očekivanjima.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 15,8 mlrd dinara, od čega se 8,4 mlrd dinara odnosi na uplate dividendi budžeta Republike (Telekom Srbija a.d. i Dunav osiguranje).

Prihod po osnovu donacija iznosio je 0,2 mlrd dinara.

U julu su izvršeni rashodi u iznosu od 83,9 mlrd, od čega se na rashode za zaposlene odnosi 19,6 mlrd dinara a na transfere OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 16,6 mlrd dinara.

Budžet opšte države

Na nivou opšte države, na kraju jula, zabeležen je ukupan fiskalni suficit u iznosu od 73,5 mlrd dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 155,4 mlrd dinara. Bolje ostvarenje od planiranog uglavnom je rezultat bolje naplate najznačajnijih poreskih prihoda (PDV, akcize, porez na dobit i doprinosi) i većih neporeskih prihoda po osnovu uplate dividendi.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) na kraju jula iznosi 11,7 mlrd dinara, a u istom periodu, AP Vojvodina je ostvarila suficit od 4,3 mlrd dinara.

Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju jula u deficitu od 3,1 mlrd dinara.

PIO fond je zabeležio deficit od 5,4 mlrd dinara koji je finansiran prenetim sredstvima iz prethodne godine. RFZO je takođe u deficitu u iznosu od 0,2 mlrd dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje je ostvarila suficit od 2,4 mlrd dinara, dok je Fond SOVO na kraju jula u balansu.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije trenutno imaju suficit od 0,5 mlrd dinara.

* Redovni mesečni izveštaji za budžet Republike ne uključuju podatke o prihodima i rashodima indirektnih korisnika koji nisu uključeni u sistem izvršenja budžeta (FMIS-Financial Managemant Information System).

Makroekonomski i fiskalni podaci za jul 2017. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd